مدارک مورد نیاز پذیرش بیمار

  • مدارک لازم جهت بستری شدن در بیمارستان :

  1. دستور بستری پزشک معالج
  2. کپی کارت ملی بیمار (2 برگ)
  3. کپی برگ اول دفترچه بیمه بیمار(2 برگ)
  4. آزمایشات و سونوگرافی بیمار
  5. جهت انجام عمل های زایمان ارائه شناسنامه بیمار و همسر وی به همراه 2 سری کپی برگ اول و دوم الزامی است.

 

  • قوانین پذیرش بیمار:

  1. در بیمارانی که به سن قانونی نرسیده اند (زیر ۱۸ سال ) رضایت بستری و اقدامات جراحی از پدر اخذ می گردد لذا حضور پدر به همراه شناسنامه جهت پذیرش الزامی می باشد.
  2. در صورت فوت پدر حضور جد پدری یا قیم بیمار بامدارک مربوطه و شناسنامه الزامی است .
  3. در اعمال جراحی زنان و زایمان حضور همسر و همراه داشتن شناسنامه زوجین الزامی است.